คุณศศิน เฉลิมลาภ
เลขาธิการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา            วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน      ผู้จัดการโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม (จอมป่า)

ความเชี่ยวชาญ

  • ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
  • การวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการความขัดแย้ง
  • การจัดการชายฝั่ง