ดร.โกมล แพรกทอง
ผู้เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2540-2549      ผู้อำนวยการกลุ่มนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • 2552                ผู้จัดการโครงการ โครงการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ข้ามชายแดนสามเหลี่ยมมรกต ไทย กัมพูชา ลาว (ผาแต้ม) ระยะที่ 2 ITTO 

  • 2552-2553     ที่ปรึกษาด้านนโยบายการจัดการป่าไม้ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษา  โครงการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนโดยการปลูกไม้รอบตัดฟันยาว  FAO  

  • 2549-ปัจจุบัน  อุปนายก สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

ความเชี่ยวชาญ

การจัดการระบบนิเวศบนฐานชุมชน  การจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูระบบนิเวศโดยชุมชน