คุณกรรณิการ์ มาบุญมี
ผู้อำนวยการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้บริหาร ใน ภาคเหนือตอนบน
ประวัติและผลงาน