กันย์ธนัญ สุชิน
อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษาโครงการเยาวชน ใน โครงการหมอกควัน มหันตภัยเงียบ
ประวัติและผลงาน