นูรอามีนี สาและ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
ประวัติและผลงาน

­


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลศาสตร์บัณฑิตมหาสวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตคสงขลาพ.ศ. 2552
 1. ทักษะการทำงานกับชุมชน
 2. การวิเคราะห์ชุมชน
 3. การศึกษาชุมชน
 4. การพัฒนาชุมชน

ประสบการณ์การทำงาน

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553บัณฑิตอาสาศึกษาชุมชน ทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)โครงการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)พ.ศ. 2553พื้นที่ร่าหมาด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อประเมินโครงการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย
สงขลาฟอรั่มโครงการสะพานชีวิต สนับสนุนโดยองค์การ UNICEF แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
 • รับผิดชอบห้องเรียนสื่อมวลชนศึกษา
 • รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสานงาน
 • วิทยากร
 • ติดตามกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับการปล่อยตัว

 

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่หัวหน้างานปฏิบัติการและพี่เลี้ยงกลุ่มเยาวชน (โค้ช)

1) ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การโครงการฯ และแผนงานองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2) หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้

2.1) พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ

2.2) ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

2.3) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ

2.4) ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ

2.5)รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network

3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯรายไตรมาสต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประวัติการศึกษา

­

ความถนัด หรือความเชี่ยวชาญของท่าน 

 • พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ
 • ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
 • การเป็นโค้ช
 • การตั้งคำถามเพื่อสร้างการเรียนรู้

­

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ