อัลดุอาซิส แม
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำนาเกลือ จังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ