อาอีเซาะ ดือเระ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒืที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษามลายูมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

พ.ศ. 2553การจดบันทึก รวบรวมและสรุปข้อมูล

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2553บัณฑิตอาสาศึกษาชุมชน และจัดทำโครงการร่วมกับคนในชุมชน

­

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

1. บันทึกและถอดกระบวนกิจกรรม พร้อมทั้งประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานเพื่อจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ