นูรอามีนี สาและ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 4
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ การนำเสนอเครื่องมือติดตามและพัฒนาเยาวชน โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา  :


 ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

 1. มีทักษะการตั้งคำถาม ชวนคิดวิเคราะห์ กระตุ้นคิด สร้างแรงบันดาลใจ และพาเยาวชนและมีเลี้ยงวางแผนในการดำเนินโครงการได้ 
 2. รู้จักเด็กสามารถติดตามและวิเคราะห์พัฒนาการของเยาวชนได้ 
 3. มีทักษะในการพูดนำเสนอ และสื่อสารได้ นำกระบวนกิจกรรมได้ 
 4. สามารถออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรมให้กับเยาวชนและพี่เลี้ยงได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

 1. ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
 2. หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้
 • พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ
 • ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
 • สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ
 • รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลศาสตร์บัณฑิตมหาสวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตคสงขลาพ.ศ. 2552
 1. ทักษะการทำงานกับชุมชน
 2. การวิเคราะห์ชุมชน
 3. การศึกษาชุมชน
 4. การพัฒนาชุมชน


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553บัณฑิตอาสาศึกษาชุมชน ทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน
ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)โครงการภายใต้การสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบสามจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)พ.ศ. 2553พื้นที่ร่าหมาด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อประเมินโครงการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ดำเนินโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย
สงขลาฟอรั่มโครงการสะพานชีวิต สนับสนุนโดยองค์การ UNICEF แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
 • รับผิดชอบห้องเรียนสื่อมวลชนศึกษา
 • รับสมัครกลุ่มเป้าหมาย
 • ประสานงาน
 • วิทยากร
 • ติดตามกลุ่มเป้าหมายหลังจากได้รับการปล่อยตัว

 

­

­

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ