อาจาร์ยอารีเฟน อับดุลกาเดร์
ผู้เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา  ร.ร.วรคามินอนุสรณ์ แล ร.ร.เมืองปัตตานี
 • ระดับมัธยมศึกษา ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี
 • ระดับอุดมศึกษา

 –ประกาศนีย บัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยครูยะลา(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในปัจจุบัน) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ

  -ปริญญาตรีวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน(มหาวิทยาลัยบูรพา ในปัจจุบัน) จังหวัดชลบุรี วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ
  - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงลา สาขาวิชาเอกการบริการการศึกษา


ประวัติการทำงาน

 • ครูตรี ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 •  อาจารย์ 1 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ สงขลา (สถาบัน กศน.ภาคใต้ ในปัจจุบัน)
 • อาจารย์ 2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัย)
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลา และ
 • ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้ สงขลา


งานวิจัย

 • การ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมและคงอยู่ในโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ไทย  แก่ชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2539 (วิจัยเดี่ยว)
 •  ศึกษา สภาพและแนวทางการส่งเสริมการอ่านของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในเขตการศึกษา 3 (วิจัยเป็นคณะ)
 •  ศึกษา สภาพการจัดกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดประชาชนของ บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดใน 14 จังหวัดภาคใต้ พ.ศ. 2546 (วิจัยเดี่ยว)


ผลงานการเขียนและการประพันธ์

1. การเขียน

 • กศน.ที่รัก (โดย อุดมการ สมานประชาธรรม :นามแฝง)
 • กศน.กับ สังคมแห่งการเรียนรู้
 • ประสบการณ์การบริหารห้องสมุดให้มีชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)
 • ทำอย่างไร? ให้มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เก่งภาษาไทย
 • มหัศจรรย์แห่งชีวิต

 2. การประพันธ์

 • เส้นทางสันติ เล่ม 1-2 
 • เสียง สจว. 
 • ท่องอีสาน 
 • สายฝนในดวงใจ 
 • ฟอกอารมณ์
 • คำตอบชีวิต
 • เขียนชีวิต
 • ตามรอยศาสดา
 • คิดถึงเพื่อน