อาอีเซาะ ดือเระ
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 5
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 4
ประวัติและผลงาน

ความเชี่ยวชาญ/เทคนิคเด่นในการสร้างการเรียนรู้ผ่าน PBL :

  1.  มีทักษะในการบริหารจัดการ สามารถชวนเยาวชนวางแผนในการบริหารจัดการโครงการได้ 
  2. รู้จักเด็กและสามารถติดตามพัฒนาการเยาวชนได้ 
  3. มีทักษะในการวางแผนชวนคิดวิเคราะห์ พาเยาวชนวางแผนในการดำเนินโครงการได้


บทบาทและความรับผิดชอบในโครงการ :

1. บันทึกและถอดกระบวนกิจกรรม พร้อมทั้งประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานเพื่อจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ


ประวัติการศึกษา :

ระดับการศึกษาวุฒืที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษามลายูมหาวิทยาลัยสงขานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

พ.ศ. 2553การจดบันทึก รวบรวมและสรุปข้อมูล


ประสบการณ์การทำงาน :

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.)โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2553บัณฑิตอาสาศึกษาชุมชน และจัดทำโครงการร่วมกับคนในชุมชน

­