คุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ
กรรมการสภา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

การศึกษา  

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 2 (พ.ศ. 2520)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  นิด้า หาดใหญ่ รุ่น 9 (พ.ศ. 2546)


ตำแหน่งปัจจุบัน 

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เค แอล เซอร์วิส จำกัด
 • หัวหน้าสำนักงานชัยวุฒิทนายความ 


อดีต  

 • นิติกร กระทรวงพาณิชย์
 • ที่ปรึกษากองทุนรักษาระดับราคาหัวมันสำปะหลัง
 • กรรมการเลขานุการข้าวโอชา
 • ผู้บริหารด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน บจก.ร่วมลำเลียงขนส่ง(ประเทศไทย)
 • ผู้จัดการ ธนาคารสยาม จำกัด สาขาทุ่งสง คนแรกและคนสุดท้าย
 • ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาทุ่งสงเอ คนแรก
 • ผู้จัดการ ธนาคารไทยทนุ จำกัด สาขาหาดใหญ่
 • ผู้ อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอำนวยการหลักทรัพย์ภูมิภาคและผู้จัดการอาวุโส สำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์หาดใหญ่  บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ
 • ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.หลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย
 • ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส สำนักงานหาดใหญ่


งานวิชาการ 

 • อาจารย์บรรยายพิเศษวิชาสัมมนาธุรกิจ และวิชาการควบคุมบัญชีต้นทุนสถาบันการเงิน คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • อาจารย์บรรยายพิเศษวิชาการลงทุนในหลักทรัพย์ (ปริญญาโท) คณะวิศวะอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์ บรรยายพิเศษ วิชาการวางแผนธุรกิจ วิชาการวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการ วิชาสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน วิชาแหล่งเงินและต้นทุนเงิน ของผู้ประกอบการใหม่(New Entrepreneur Creation) NEC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.
 • อาจารย์บรรยายพิเศษสมาคมส่งเสริม SMEs ไทย สาขาสงขลา 
 •  อาจารย์ ผู้บรรยายวิชาการจัดการระหว่างประเทศ, วิชาความรู้เบื้องต้นธุรกิจระหว่างประเทศและวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนและวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ผู้บรรยายผู้ประกอบการใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • อาจารย์ผู้บรรยายวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เขียนบทความหนังสือพิมพ์ธุรกิจ


ตำแหน่งทางสังคม 

 • ที่ปรึกษาประธานชมรมธนาคารภาคใต้
 • ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริม SMEs ไทย สาขาสงขลา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลหาดใหญ่
 • กรรมการศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • สมาชิกตลอดชีพสภาทนายความแห่งประเทศไทย
 • วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ประธานฝ่ายเศรษฐกิจสนเทศ
 • กรรมการประสานงานสามฝ่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กรรมการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT JBC Thailand
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสงขลา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถานีวิทยุ ๘๘ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์
 • ที่ปรึกษาธุรกิจจังหวัดสงขลา
 • กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิชุมชนสงขลา