คุณสุมนา จงรุ่งโรจน์
กรรมการที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง/อาจารย์ที่ปรึกษา ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้

 

ประกาศนียบัตร 

 • ักวิจัยทางสังคมศาสตร์(ระดับหัวหน้าโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • แผนและโครงการระดับกลาง-ต้น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Training Moderators for มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  Intervention in Family and
  Community Stress Conditions 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สงขลา

 

ประวัติการศึกษาดูงาน

 • การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทชุมชน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2547)
 • Child Helpline in the Asia Pacific Region ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น (2548)
 • The Next Step: Developing Restorative Communities ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ (2548)

 

ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

 • พนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา (2533-2551)
 • คณะทำงานสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคใต้ (2546)
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ (2547-2548)
 • คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสงขลา (ผู้มีประสบการณ์ด้านสวัสดิการเด็ก)  (2547-ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาโครงการสะพานชีวิต ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา (2550-ปัจจุบัน