คุณพิกุล บุรีภักดี
ที่ปรึกษา เครือข่ายฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

  • 2524  ระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาเครือข่ายฟื้นฟูลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  • ที่ปรึกษาโครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

  • อาสาสมัครเพื่อสังคมรุ่น 3 ของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)
  • ประธานกลุ่มรักคูขุด รณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลสาบสงขลา
  • คณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
  • กรรมาธิการวิสามัญการแก้ปัญหาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยวุฒิสภา
  • ประธานชมรมโดมทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์