สมศักดิ์ ชูช่วยคำ
เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประสบการณ์การทำงานภาคประชาสังคม  พ.ศ. 2545 - 2555

Øอาสาสมัครกลุ่มละครมะขามป้อม

Øอาสาสมัครกลุ่มต้นกล้าสื่อ

Øอาสาสมัครสงขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก

Øตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแสดงละครสะท้อนปัญหาสังคม เรื่อง สงครามในแง่งาม ณ เยอรมันนี ออสเตรีย เนเธอร์แลน และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Øผู้ประสานงานและแกนนำจัดตั้งวิทยุชุมชนเด็กและครอบครัวสงขลา (FM 105 .00 MHZ) สนับสนุนโดยสงขลาฟอรั่มและมูลนิธิฟรีดิสเนามัน เยอรมันนี

Øวิทยากรและพี่เลี้ยงกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว อาทิเช่น ค่ายเด็กไทยหัวใจไทย โครงการสร้างสันติวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนภาคใต้ ฯลฯ

Øคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคใต้ สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

Øเจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่มฯ ปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการสะพานชีวิตเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางเลือกด้านการฟื้นฟูและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม สนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย

Øเจ้าหน้าที่ Case Coordinator โครงการพลังชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชนพินิจต้นแบบตามวิถีจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2556 ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

Øวิทยากรกระบวนการและบรรยายพิเศษในประเด็นการฟื้นฟูและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Øเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาสังคม รับพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี พ.ศ. 2547 

­

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ