ปรมัตถ์ ศิริยอด
เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ปัจจุบัน

- เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา