ดวงดาว รัตนะ
เกษตรกร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

- เพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด ทำก้อนเห็ดเปิดดอก ที่ดวงดาวฟาร์มเห็ด

- ประธานเครื่อข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จังหวัดสงขลา