นงนุช ปานบัว
โคชพัฒนาเยาวชน Active Citizen จังหวัด สงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
ประวัติและผลงาน


ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาพ.ศ. 2555ใช้ความรู้จากการเรียนสาขาพัฒนาชุมชนเข้ามาพัฒนาเยาวชน และสามารถเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนในโครงการฯ เช่น ทักษะการสื่อสารกับเยาวชน เป็นต้น

­

ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเยาวชน/งานพัฒนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สงขลาฟอรั่มโครงการพลังเยาวชนสงขลาพ.ศ. 25551.ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร

2.ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ

1.จดบันทึกและรายงานสรุปผลการประชุมภายในองค์กร

2.ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

3.หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน

4.ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

1. จดบันทึกและรายงานสรุปผลการประชุมภายในองค์กร

2. หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้

2.1.พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ

2.2.ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

2.3.สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ

2.4.ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ

2.5.รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network

­

ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

­