กรกช มณีสว่าง
โคชพัฒนาเยาวชน active citizen ในชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 1
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 2
เจ้าหน้าที่โครงการ ใน Active Citizen สงขลา ปี 3
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษาวุฒิที่ได้รับสถาบันการศึกษาปี พ.ศ. ความรู้/ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการ
ปริญญาตรีบริหาระุรกิจม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์ และการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2555

1. ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ

2. ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

­

ประสบการณ์ทำงาน

หน่วยงานชื่อโครงการ/กิจกรรมช่วงปี พ.ศ. บทบาทหน้าที่ลักษณะงานที่ทำ
สงขลาฟอรั่มโครงการพลังพลเมืองสงขลาพ.ศ. 2556 - ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศฯ1.ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ

2.ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

3.ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้

4.1) พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ

4.2) ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

4.3) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ

4.4) ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ

4.5) รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network

­

งานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

1.ออกแบบ วางแผนการผลิตและ เผยแพร่สื่อ เพื่อการสื่อสารผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่สาธารณะ

2.ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

3.ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.หนุนเสริมการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน ดังนี้

     4.1) พัฒนาโครงการของกลุ่มเยาวชนแกนนำ

     4.2) ประสาน กำกับ ติดตาม ให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ

     4.3) สังเกตการณ์ บันทึก และรายงาน ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรม และพัฒนาการของเยาวชนแกนนำ

     4.4) ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนแกนนำ

     4.5) รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมของเยาวชนแกนนำผ่านสื่อ Social Network

­

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลา

­