ดร.จเร สุวรรณชาต
อาจารย์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

การศึกษา

 • 2553   ปริญญาเอก สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2545   สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2532  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมรมบัณฑิต ( คอบ. ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม( สาขาสถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน
 

 •  ทางด้าน Energy Conservation ( อาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน )
 •  ทางด้านการอนุรักษ์  เมือง ชุมชน  และ อาคารโบราณ

 

ประสบการณ์การทำงาน  

  ประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ( ด้านการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และ ภูมิทัศน์เมือง)


ด้านวิชาชีพอาจารย์

 • 2540 – ปัจจุบัน อาจารย์ระดับ 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ภาคใต้
 • 2538- 2540  อาจารย์สาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรม
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


อาจารย์พิเศษ

 • 2549 – 2555  อาจารย์พิเศษสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ม.ราชมงคลตะวันออก ( อุเทนถวาย)
 • 2549 อาจารย์พิเศษสาขามัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2549 บรรยายพิเศษ สาขาตกแต่งภายใน  ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)

 

ด้านงานวิจัย

 • นักวิจัย การศึกษาเรือนพื้นถิ่น เกาะยอ ต.เกาะยอ  จ.สงขลา
 • บทความเรือนพื้นถิ่นเกาะยอ ลงใน วารสาร อาษา
 • นักวิจัย บ้านประหยัดพลังงานกรณีศึกษาทาวน์เฮาส์ประหยัดพลังงานสงขลา  โดยทุนวิจัยจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 • ผลงานค้นคว้าตามหลักสูตรปริญญาเอกมหาวิทยาลัย  ม.ศิลปากร
   - Conservation Management Plan for Khudi Tay-Yor Temple, Songkhla , Thailand.
   - Interpretation Plan for Num-kang Historic tunnel,  Natawee, Songkhla.
   - Secondary Site Attraction Management Plan for Songkhla Old Town, Songkhla, Thailand.

 • หัวหน้าโครงการวิจัย ฟื้นฟูชนบท ต.คลองแดน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดยทุนวิจัย จากการเคหะแห่งชาติ
  หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการการศึกษาและจัดทำโครงการนำร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต้ (คลองแดน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการการศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบ้านบูรณาการ ภาคใต้
 • หัว หน้าโครงการการศึกษาเพื่อจัดทำโครงการนำร่อง ชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาด้านการอยู่อาศัย และพึ่งพาตนเอง :กรณีศึกษา ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา


ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 • 2548 – 2551 สถาปนิกที่ปรึกษาโครงการโรงพยาบาล บ. A Architect CO.,LTD.
 • 2548- ปัจจุบัน ออกแบบวัดคลองแดน ต.รามแก้ว จ.นครศรีธรรมราช
 • 2550 สถาปนิกโรงพยาบาลสุขุมวิท 2
 • 2549 สถาปนิกโรงพยาบาลในภาคเอกชน ต่างๆรวมกว่า 3,000 เตียง
 • 2549 โรงพยาบาล ของรัฐ 1,000 เตียง
   

ด้านงานบริการสังคม

 • 2552-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสถาบันทักษิณคดีศึกษา
 • 2552-ปัจจุบัน ทีปรึกษาพลังงานจังหวัดสงขลา
 • 2549-ปัจจุบัน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาย่านเมืองเก่า สงขลา สนพ. ภาคใต้ เขต 6
 • 2548-ปัจจุบัน สถาปนิกที่ปรึกษาชุมชน วัดคลองแดน  จ.นครศรีธรรมราช
 • 2548-ปัจจุบัน สถาปนิกที่ปรึกษาชุมชน วัดคลองแดน  จ.นครศรีธรรมราช
 • 2540-2544 สถาปนิกที่ปรึกษา วัดท้ายยอ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ. สงขลา