เกรียงไกร ชีช่วง
แกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

นายเกรียงไกร  ชีช่วง  หรือ “พี่ไก่” วัย 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง  เป็นนักพัฒนาสังคม ของศูนย์เรียนรู้ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดราชบุรี

 

พี่ ไก่ เด็กหนุ่มเชื้อสายชาวกะเหรี่ยง สายเลือดลูกหลานผู้นำชุมชน นักกิจกรรมจากรั้วมหาวิทยาลัย ที่จบการศึกษาและเลือกที่จะกลับมาดำเนินชีวิตในชุมชนของตนเอง ด้วยอยากกลับมาพัฒนาและขับเคลื่อนงานในชุมชนของตน เขาจึงกลายเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญก่อตั้งกลุ่มเยาวชนต้นกล้ารักษ์ป่าบ้านโป่ง กระทิงบน ในวัย 23 ปี พี่ไก่ ได้เป็นแกนนำหลักในการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าและฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน และด้วยลักษณะนิสัยที่เป็นคนชอบเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่ต้องการเปิดพื้นที่การยอมรับให้เยาวชนชนเผ่า สร้างกระบวนของเยาวชนให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารและสานต่อประเด็น งานในแต่ละชุมชน ในระดับจังหวัด ทำให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่าง พี่ไก่ จึงกลายเป็นแกนนำหลักในการออกไปเรียนรู้นอกชุมชน ตามเวทีแลกเปลี่ยนและงานต่างๆ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสนอผลงานหรือร่วมกิจกรรมจากองค์กร หน่วยงาน และเครือข่าย อีกทั้งยังชักชวนและผลักดันให้เยาวชนในกลุ่มได้ออกไปเรียนรู้ร่วมกันแล้วนำ ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนางาน พัฒนาชุมชน  และยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยในการหางบประมาณมาทำกิจกรรม และจัดสรรเข้ากองทุนของเยาวชนต้นกล้ารักษ์ป่าบ้านโป่งกระทิงบน

 

นอก จากการเปิดโอกาสและช่วยผลักดันให้เยาวชนในกลุ่มได้ออกไปเรียนรู้นอกชุมชน แล้ว พี่ไก่ ยังได้นำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ ทั้งระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับสากล ที่เขาได้เข้าไปเรียนรู้มาถ่ายทอด พัฒนาน้องๆ เยาวชน และขับเคลื่อนงานร่วมกัน อีกทั้งยังใช้หลักการการทำงานในรูปแบบการพัฒนาที่เป็นระดับขั้น จากพื้นที่เล็กในชุมชน ขยายสู่ภายนอก และสร้างแรงเหวี่ยงให้กลับมาสู่พื้นที่ ทำให้บทบาทงานเยาวชนของพี่ไก่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 

1) ระดับพื้นที่  การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชนได้เข้าใจรากฐานเรื่องราวดีๆ ของตนเอง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองและวัฒนธรรม พร้อมกับให้แนวคิดในการเชื่อมโยงทุนดีๆ ของเยาวชน การนำเสนองานที่ชัดเจนทั้งเรื่องวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าชุมชน การสื่อสาร การเชื่อมโยงงานกับประเด็นทางสังคมให้เข้ากับสถานการณ์ในชุมชน เพื่อยกระดับงานเยาวชน เช่น กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรของเยาวชน การเกิดเครือข่ายกลุ่มเยาวชนเป็นเครือข่ายทำกิจกรรมร่วมกันที่สามารถออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ประจำปีได้ และจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม งานประชาธิปไตยกับสิ่งแวดล้อม ประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต  พาน้องมาปลูกข้าว เป็นต้น  และเชื่อมโยงสิทธิของเยาวชนให้น้องๆ ได้เห็น

 

2) ระดับจังหวัด การเชื่อมร้อยเครือข่ายในระดับจังหวัด เป็นการขยายประเด็นการขับเคลื่อนงานของเยาวชนให้กว้างขึ้น อาทิเช่น บัณฑิตรักถิ่น คนรักษ์ถิ่น ทีมกระบวนการพัฒนาเยาวชน (การจัดเวทีสื่อความหมาย จัดค่าย เป็นวิทยากร) ซึ่งถือเป็นการยกระดับงานจากพื้นที่ โดยใช้ประเด็นทางสังคมเป็นตัวขับเคลื่อน เช่น ยาเสพติด ความเป็นทีม สิทธิเด็ก เป็นต้น

 

ณ วันนี้ พี่ไก่ มีความภาคภูมิใจกับงานที่ทำและพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานในการพัฒนาเยาวชนและ พลักดันให้เกิดกิจกรรมภายในกลุ่มเยาวชนต่อไป “มันเป็นเส้นทางที่เหมาะกับผม ในฐานะที่ตัวเองเป็นเด็กกะเหรี่ยง ในช่วงเรียนได้เป็นนักกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย มันถูกปลูกฝังมาในตัวผม และด้วยเป็นลูกหลานผู้นำมาตั้งแต่เกิด เห็นคนในครอบครัวเสียสละ ทำเพื่อชุมชน เห็นพี่เป็นผู้ใหญ่บ้าน เห็นพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความสุขกับการทำงานตรงนี้” และยังได้ตัดสินใจขยับงานและเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เข้าไปมีบทบาทช่วยกำหนดและ ออกแบบยุทธศาสตร์และนโยบายในระดับจังหวัด  ซึ่งถือเป็นการก้าวขึ้นสู่การทำงานร่วมกับทีมผู้ใหญ่ที่สังคมยอมรับอย่าง คุณหมอพนัส (นพ. พนัส เลิศสุนันท์)  และคุณวิเชียร คุตวัตน์ (อดีต สว. จังหวัดราชบุรี) เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำสิ่งที่ได้รับมาพัฒนา จะก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เยาวชน และเพื่อนๆ ในกลุ่มได้  อีกทั้งยังสามารถการยกระดับการขับเคลื่อนงานให้ขยายกว้างขึ้น  ทั้งนี้แกนนำเยาวชนรุ่นแรกที่กลายมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ ในกลุ่มเยาวชน ยังได้บอกเล่าถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นจากการร่วมขับเคลื่อนงานมากับ เพื่อนๆ น้องๆ เกือบ 11 ปี “น้องๆ ที่เข้ามาและเรียนรู้ ชวนทำอะไรก็ทำ หลายคนมีพัฒนาการสามารถเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ ได้ เช่น เวที ปปส.  สามารถขับเคลื่อนงานได้ น้ำท่วมน้องๆ สามารถแยกกันไปขับเคลื่อนงาน ไม่ต้องรอพี่แดง พี่ไก่ ถึงงแม้หลายคนจะไม่เป็นไปอย่างที่พวกเราปูทางไว้ ซึ่งเราก็กำลังวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการให้น้องๆ ทุกคนได้พัฒนา”