เจด็จ แก้วสิงห์
สมาชิก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

เพลิง หรือนายเจด็จ แก้วสิงห์ อายุ 23 ปี หลังปลดประจำการจากการรับชาติมา 2 ปี น้องเพลิงจึงกลับมาอยู่บ้าน ที่ชุมชนบ้านซำผักหนามเพื่อช่วยพ่อทำไร่สานต่องานของครอบครัว ชีวิตในวัยเด็กจึงผูกพันกับป่า “ผมมีความภาคภูมิใจครับที่ได้อยู่กับป่า ผมว่าป่าเป็นสิ่งสวยงาม ป่าคือชีวิต ความผูกพัน และสายใยแห่งการดำเนินชีวิต” เมื่อกลับมาอยู่บ้านและทราบข่าวว่าพี่เหมียว พี่สาหร่ายชวนเด็กๆ ในบ้านมาทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเยาวชนบ้านซำผักหนามอีกครั้ง น้องเพลิงจึงไม่ลังเลที่จะตัดสินเข้าร่วม “ผมอยากให้ทุกคนรักษาป่า ดูแลจัดการป่า ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติให้ยั่งยืนต่อไป” น้องเพลิงจึงจะเป็นกำลังสำคัญต่อไปของกลุ่มเยาวชนที่จะเป็นแกนนำเยาวชนของ บ้านซำผักหนาม พาน้องๆ รุ่นต่อไปทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยสืบทอดงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่อจาก ผู้ใหญ่ได้ต่อไป