ประวัติและผลงาน

นายสว่าง สุขแสง (สว่าง) อายุ 40 ปี

ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลหนองแคน สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้

­

บทบาทหน้าที่การหนุนเสริมกลุ่มเยาวชน

สร้างกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนผ่านการทำงานด้านต่างๆในชุมชน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งเป็นผู้เชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนและคนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เช่น อบต., อสม., รพ.สต. เป็นต้น ให้มีการทำงานร่วมกันมากขึ้น 

--------------------------------------------------------------------------------------------

­

“เราจะทำอย่างไรให้เด็กๆได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง”

 

พี่ สว่าง สุขแสง หนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนหนุ่มสาวได้เข้าไปทำงานที่กรุงเทพเหมือนคนอื่นๆ จนกระทั้ง พ.ศ. 2550 ได้กลับมาอยู่บ้านเพราะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง เล่าให้ฟังถึงสาเหตุ แรงจูงใจในการรื้อฟื้น สานต่องานเยาวชนขึ้นมาใหม่ว่า “ผมคิดว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนมีความสำคัญมาก เพราะเด็กยังต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเราไม่สร้างเด็กในวันนี้ เด็กก็จะไม่มีการพัฒนา พัฒนาในที่นี้หมายถึง การปลูกฝังสิ่งดีๆ สร้างจิตสำนึก การให้เยาวชนคิดเป็น เท่าทันโลก และต้องมีจิตอาสา”  

 

ช่วง เวลาเพียงปีกว่าๆที่ได้พาเด็กๆมาทำกิจกรรม พี่สว่างในฐานะที่ปรึกษาเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่า “เด็กๆเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี คือ เด็กมีจิตสาธารณะมากขึ้น เวลามีงานอะไรก็จะมาช่วยกัน ไม่เหมือนเมื่อก่อนต่างคนต่างอยู่ ในส่วนของความรู้เรื่องการจัดการป่า เรื่องสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าเด็กๆจะยังมีความรู้ไม่มาก แต่ก็ทำให้เด็กเกิดความหวงแหนในป่าดอนหนองโจนมากขึ้น ในส่วนของชุมชนเองก็เริ่มเข้าใจและไม่ทิ้งขยะในป่า”