ประวัติและผลงาน

นางสาวอรญา ชัยหา (ออ) อายุ 17 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม

ตำแหน่ง การเงิน โครงการจิ๋วมหัศจรรย์ สร้างบ้านในฝัน ชุมชนปลอดขยะ

แรงบันดาลใจที่มาทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหรือเข้ามาร่วมกับกลุ่มเยาวชน

เนื่องจากได้เข้าร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็เกิดความประทับใจจึงอยากที่จะทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครอบครัว เพราะปัญหาป่าดอนหนองโจนที่เกิดขึ้นตัวดิฉันเองได้รับผลกระทบโดยตรง

­

บทบาทหน้าที่

เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆและดูแลเรื่องการเงินของกลุ่ม

­

แต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ก็เริ่มกล้าแสดงออกมากขึ้น สามารถนำกิจกรรมบางกิจกรรมได้ เช่น สันทนาการ เป็นผู้นำเกมส์ต่างๆ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เป็นคนไม่ค่อยพูด ชอบเก็บตัวอยู่กับบ้านพอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมเห็นว่าน้องเค้าเปลี่ยนแปลง เรื่องการพูด การนำเสนอ ที่บ้านเห็นว่าลูกของตนเองเปลี่ยนแปลงไปก็สนับสนุนให้ลูกมาเข้าร่วมกิจกรรม เพราะคิดว่ามันดี และมีประโยชน์ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่เราไม่มีความรู้เรื่องการจัดการ ป่า เรื่องคาร์บอนเลย ก็ได้มาเรียนรู้และได้ทักษะการเก็บข้อมูล การเขียนด้วย

 

เมื่อก่อนการทำงานของกลุ่มเยาวชนเราทำกันแบบไม่มีเป้าหมาย คือทำกิจกรรมเพราะอยากทำพอได้เข้ามาเรียนรู้และได้เจอกับกลุ่มเยาวชนอื่นทำ ให้กลุ่มเยาวชนเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น