นางสาวดุษฎียา สถิรวณิชย์
ประธานนักเรียน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการทำงาน


  • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
  • แกนนำพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา
  • แกนนำองค์กร ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาค 9 (ศอ.ปส.ย)
  • เครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรม
  • ประธานนักเรียน โรงเรียนแจ้งวิทยา
  • ประธานชมรม อย.น้อย