สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสืและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ