ปัณฑิตา สุวรรณสุขุม
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดและส่งเสริมการขายลูกค้าธุรกิจ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ