ศรินทร์ วัชรบุศราคำ
นักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์สารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ