วิศิษฏ์ ริมเขต
นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Kept Yang