ชัชวาล สังคีตตระการ
ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

­

­

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

­

การทำงาน

2004 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

­

ความสนใจและงานวิจัย

 • Artificial Intelligence
 • Question Answering
 • Social Networking
 • Augmented Reality
 • Search Techniques
 • Information retrieval
 • Recommender System
 • Text Classification
 • Expert System
 • Sentiment Analysis
 • Opinion Minning
 • Semantic / Ontology Search

­

บทความ เชิงวิชาการ

 • “การระบุและสกัดคำที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมจากข้อความภาษาไทย,” 2548.
 • “การพัฒนาสรรสารลุค: โปรแกรมสำหรับพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลระดับองค์กรด้วยจาวาและเจบอส,” 2550.
 • “สรรสารนิวส์เสิร์ช: ระบบสืบค้นข่าวออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต,” 2550.
 • “สรรสารอิมเมจเสิร์ช: ระบบสืบค้นรูปภาพบนเว็บ,” 2550.
 • “การบริหารจัดการเนื้อหาการเรียนรู้จากเว็บโดยใช้เครื่องมือสืบค้น สารสนเทศ,”The 10th International Conference on Asian Digital Libraries, ICADL 20072550.
 • “นวัตกรรมการติดต่อผู้ใช้ในระบบบริการข้อมูลสภาพจราจร,”International Conference on ITS Telecommunications (ITST)2551.
 • “อับดุล:ระบบบริการข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านระบบสนทนาออนไลน์,” 2551.
 • “การจัดสารบัญข่าวโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มเอกสารอัตโนมัติ,”The 2008 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI-08)2551.

­

­

บทความทั่วไป

สื่อตีพิมพ์งานวิจัยและพัฒนา


งานด้านอื่นๆ

 • กรรมการตัดสินการประกวดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบโต” มูลนิธิสยามกัมมาจล
 • กรรมการตัดสินการประกวด True Innovation Award 2013 for True
 • กรรมการตัดสินการประกวด Samsung Smart TV Application Contest 2012
 • กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี 2556
 • กรรมการตัดสินการประกวด Thailand Animation Contest 2011
 • กรรมการตัดสินโครงการ National Software Contest (NSC) หมวด Mobile Application
 • ที่ปรึกษาโครงงาน/วิทยานิพนธ์
 • บรรยายพิเศษ

­

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ICT Award 2010 (Software)
 • TICTA 2010 (Runner Up)
 • NECTEC Star 2011
 • NECTEC Star 2010
 • Best of HLT 2550
 • Best of HLT 2551
 • Best of HLT 2552

­

­

ที่มา : http://www.conan.in.th/

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ
บุคคลที่คุณอาจสนใจ