ปฤษฎา หิรัญบูรณะ
ที่ปรึกษา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ