ศศิน เทียนดี
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ