เด็กหญิงอมรรัตน์ ฤทธิ์มะนันท์
นักเรียน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ