อาจารย์ตรีรัตน์ โพธิสิทธิ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ