เด็กหญิงโชติรส อาสาวดีรสเตย
นักเรียน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักเรียนแกนนำ ใน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์