เด็กหญิงสิริมา พุ่มพะเยาว์
นักเรียน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ