อาจารย์สุภาภัค ผ่องน้อย
ครู โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ