นางสาวกัญญ์วรา ถนอม
นักเรียน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ