นางสาวกุลณิชา เศรณีโสภณ
นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ