นางสาวณัฐณิชา อินทรทุ่ม
นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ