อาจารย์ลัดดา ไชยโพธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาชุทนุมจิตอาสา ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ