อาจารย์วัชระ ศรีวิพันธ์
เครือข่ายครูแกนนำใหม่ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ