นางสาวภาวินี แจ่มเจนศิลป์
นักเรียน โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ