นายชินวิทย์ โสดี
นักเรียน โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ