คุณวนาลี จันทร์อร่าม
เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ