คุณศรีศักดิ์ พิกุลแก้ว
เจ้าหน้าที่บริษัทบัณฑิต เซ็นเตอร์ จ้ากัด
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ