ณัฐกานต์ ไท้สุวรรณ
พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดระนอง
ประวัติและผลงาน

พี้เลี้ยงงานวิจัยวิเพื่อท้องถิ่นจังหวัดระนอง ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน