ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ
รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ (MBA) MIT (Massachusetts Institute of Technology) USA
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Post Graduate) ด้านการค้าระหว่างประเทศ จากโรงเรียนผู้จัดการแห่งสหประชาชาติ (เมือง Turin ประเทศอิตาลี)

ประสบการณ์ทำงาน (ป้จจุบัน)

 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน (อดีต)

 • ประธานกรรมการบริหารสำนักตลาดกรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการบริการการตลาด – บริษัท ลินตาส (โฆษณา) จำกัด
 • ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ – บริษัท โอสถสภา (เต็กเฮงหยู) จำกัด

ตำแหน่งกิจกรรมเพื่อสังคม (ปัจจุบัน)

 • รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
 • ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (ประเทศญี่ปุ่น)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันมานุษยวิทยาสิรินธร
 • ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งกิจกรรมเพื่อสังคม (อดีต)

 • เลขาธิการสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • กรรมการตรวจพิจารณาโฆษณาอาหารและยา
 • กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คณะกรรมการบริหารสำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)