นายสมนึก ขุนแสง
ผู้ใหญ่ ม.1
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
หัวหน้าโครงการ ใน จังหวัดสตูล
ประวัติและผลงาน

สมนึก ขุนแสง ผู้่ใหญ่บ้านขอนคลานเน้นข้อมูลชุมชน :โครงการชุมชนจัดการตัวเองฯ สึนามิ
รายละเอียด:โครงการการสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ
กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและถอดบทเรียน จ.สตูล 26-28 ส.ค.56 , จ.ตรัง 29-31 ส.ค.56 , จ.ระนอง 3-5 ก.ย. 56