นิพนธ์ มีชัย
ที่ปรึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ที่ปรึกษา ใน จังหวัดระนอง