ศศิทิพย์ เตปิน
นักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชน ใน Thailand Animator Festival (TAF)
ประวัติและผลงาน

­

ชื่อผลงาน : The Shepherd Boy (เด็กเลี้ยงแกะ)

แนวคิดหลักของเรื่อง : -
เจ้าของผลงาน :
ศศิทิพย์ เตปิน /กาญจน์ประภัสสร์ ผ่องบำรุงวงษ์ / ศิรดา สิทธิโชค และ นันทนา ชวดนุช

สถาบัน/หน่วยงาน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร

โครงการ : Thailand Animator Festival#1 by Sputnik Tales


คลิกที่นี่ เพื่อติดตาม 10 สุดยอดผลงาน AnimatorFestival ปี 1